Usvojene smjernice za izradu zakona o nacionalnim manjinama i izmjenu Zakona o porezu na dohodak

11.12.2019. Vlada Brčko distrikta BiH danas je započela 72. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Adnan Pašalić, šef Zakonodavnog ureda Vlade Brčko distrikta BiH rekao je da se radi o oblasti koja do sada nije normativno uređena u Brčkom.

„U Distriktu je do sada na snazi bio državni zakon iz ove oblasti koji je propisivao da će određene stvari biti normirane zakonima i drugim propisima entiteta i Brčko distrikta BiH. Tu se posebno misli na pitanja upotrebe i zaštite prava jezika i kulture nacionalnih manjina, način i formu njihovog ostvarivanja, pitanje finansiranja udruženja i drugih institucija nacionalnih manjina kao i pitanje definisanja pojma i statusa nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH”, rekao je Pašalić.

On je pojasnio da će, na osnovu smjernica, definicija nacionalnih manjina biti preuzeta iz državnog zakona.

„Neophodno je istaći pitanje prava na upotrebu jezika i kulture nacionalnih manjina. Kroz smjernice bismo planirali mogućnost uvođenja dodatne nastave na jeziku nacionalnih manjina i također bi bilo omogućeno osnivanje privatnih škola na jezicima nacionalnih manjina što bi u korelaciji s drugim propisima iz oblasti obrazovanja u Distriktu trebalo prilagoditi. Kada je u pitanju finansiranje, to je nešto na čemu već duže vrijeme insistiraju i sama udruženja koja u Distriktu djeluju, a radi se o tome da se odredi kriteriji i da se zakonom osigura da se finansiranje, kako udruženja tako i drugih institucija iz ove oblasti, planira u budžetu Brčko distrikta BiH”, zaključio je Pašalić.

Na današnjoj sjednici odobrene su i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

 „Osnovna stvar koja će zanimati sve u Distriktu, a koji su u radnom odnosu, jeste da se izmjenom zakona povećava lični oslobođeni iznos kod obračuna poreza na platu. Do sada je bio 300 KM, a po prijedlogu Direkcije bit će 500 KM za onoga ko radi, što znači da na 500 KM ne plaća porez i da će dobijati 20 KM više, te za svaku izdržavanu osobu još deset konvertibilnih maraka kod obračuna plate više. Bit će uvedeno i elektronsko podnošenje poreznih prijava, što će za građane biti olakšavajuća okolnost”, pojasnio je direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o odobravanju izmjena Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2019. godini (prvi dio) i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2019. godini (četvrti dio) u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.

Na prijedlog Policije Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Policije i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade Komisiji za organizovanje i održavanje predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za troškove nabavke aparata za kontinuirano mjerenje šećera u krvi za djecu do 18 godina.

Usvojen je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava u Odjeljenju za javnu sigurnost – Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Protokol o dopuni Protokola o saradnji između Vlade Brčko distrikta BiH i projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP).