Objavljena Preminalna lista korisnika prava na stambeno zbrinjavanje u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi“ na teritoriji Brčko distrikta BiH

5.10.2020. Na osnovu člana 10. Odluke o kriterijima za odabir korisnika, načinu dodjele pomoći i realizaciji projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi“ na teritoriji Brčko distrikta BiH, broj: 48-000036/14, broj akta: 11-0014AN-014/15 od 26. 2. 2015. godine i broj akta: 11-0014AN-017/15 od 4. 6. 2015. godine.

Komisija za odabir korisnika projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi“ u Brčko distriktu BiH imenovana Odlukom gradonačelnika, broj: 22-00939/20, broj akta: 01.1-1141SM-007/20 od 18. 6. 2020. godine, na sjednici održanoj 2. 10. 2020. godine, utvđuje Preminalnu listu korisnika prava na stambeno zbrinjavanje u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi“ na teritoriji Brčko distrikta BiH

Image for news

Na Preliminarnu listu korisnika iz člana 1. može se uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Prigovor se podnosi Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja s naznakom: „Za komisiju za izbor korisnika

projekta Sistem socijalnog stanovanja (SHS)“ putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH.

Prilog :

PRELIMINARNA LISTA korisnika prava na stambeno zbrinjavanje u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi“ na teritoriji Brčko distrikta BiH